Nosaltres


Equip

Director:
Joan Sabaté,
Arquitecte

Secretari:
Christoph Peters,
Arquitecte

Tresorer:
Sergi Cantos,
Enginyer de Telecomunicacions

Vocal:
Montserrat Duatis,
Enginyera Industrial

Tècnica:
Neus Ayza 
Arquitecte

Context

LIMA és una associació sense ànim de lucre integrada per professionals de diferents sectors de l’edificació que vetllen per a un canvi de paradigma en el sector de la construcció per tal de generar un estàndard constructiu de molt baix impacte ambiental, capaç d’esdevenir una alternativa real per a la construcció d’habitatges, escoles i altres equipaments de dimensions similars, tant en obres de nova planta com en rehabilitació, així com en l’ús de l’edifici.


Els objectius específics de l’Associació són:

Aglutinar i coordinar les diferents iniciatives de recerca aplicada en l’àmbit de sostenibilitat dels edificis i àmbits urbans de la Mediterrània.

Construir, testar i aplicar les eines necessàries per avaluar els resultats de sostenibilitat en la construcció, rehabilitació i ús dels edificis i àmbits urbans de la Mediterrània.

Difondre, a escala de la Mediterrània i internacional, els resultats obtinguts en les diferents experiències de construcció, rehabilitació i ús d’edificis de baix impacte.

Promoure l’aplicació i desenvolupament de noves tecnologies i solucions constructives de baix impacte per la construcció, rehabilitació i ús d’edificis.


Activitats

Per aconseguir aquestes finalitats, l’Associació avui dia realitza les activitats següents:

Simulació i monitoritzacions d’edificis i publicació dels resultats.

Col·laboració en projectes europeus, principalment de l’àmbit de la Mediterrània.

Suport a les administracions públiques en la gestió de projectes.


Altres activitats que es preveuen establir són:

Projectes transnacionals de recerca i aplicació.

Estudis d’avaluació de la sostenibilitat d’edificis i àmbits urbans.

Seminaris tècnics d’intercanvi d’experiències sobre les matèries relatives.

Gestió de segells de sostenibilitat d’edificis.